KunstMuseaZhighlightZSlider

Veilig museumbezoek wordt binnenkort weer mogelijk

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat musea naar verwachting per 1 juni open mogen, mits zij kunnen voldoen aan voorwaarden voor veilige heropening. Daartoe heeft de Museumvereniging, brancheorganisatie van ruim 400 Nederlandse musea, het voorlopig protocol voor musea gepubliceerd. Het protocol moet veilige en verantwoorde heropening van de musea mogelijk maken nu het kabinet heropening toestaat. Musea kunnen zich op basis hiervan voorbereiden en benodigde maatregelen treffen. 

Protocol draagt bij aan veilig museumbezoek

Doel van het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea is dat bezoekers veilig samen uit kunnen in het museum en dat vrijwilligers, medewerkers en leveranciers die niet tot de risicogroepen van het coronavirus behoren op een veilige manier hun werk in het museum kunnen doen. De maatregelen in het protocol zijn bedoeld om nieuwe besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Voorwaarde voor heropening van een museum is dat het ten minste aan het goedgekeurde protocol voldoet. Op basis van nieuwe inzichten van het RIVM kunnen aanpassingen van het protocol noodzakelijk blijken.

Museumbezoeker blijft trouw, maar heeft behoefte aan voorzorgsmaatregelen

Cijfers van de Museumkaart laten zien dat de museumbezoeker trouw is aan musea. Met de campagne ‘Bewaar je kaart, geniet later’ wordt publiek actief gevraagd de automatische verlenging van de looptijd, met de duur van sluiting van de musea, om te zetten in een donatie. Van de 25.000 kaarthouders die tot nu toe reageerden, koos maar liefst 92% voor donatie. De middelen uit de Museumkaart komen ten goede aan de musea.

Ook uit recent onderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy blijkt dat museumbezoekers trouw zijn aan de sector. Maar liefst 79% van de Nederlandse museumbezoekers verwacht na heropening de musea weer even veel of zelfs meer te gaan bezoeken. 21 procent denkt het bezoek in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar te verminderen. Een vijfde van de museumbezoekers geeft aan direct na heropening weer Nederlandse musea te gaan bezoeken. En 58 procent verwacht een museumbezoek meer dan een maand uit te stellen na de heropening. Aarzelingen over bezoek aan musea zitten voornamelijk in de mogelijkheid tot het afstand houden van andere bezoekers, het veilig gebruik van toiletten en het aanraken van deurklinken en trapleuningen.

Een bestuurlijk akkoord voor musea is hoognodig, ook als musea weer open kunnen

De verplichte tijdelijke sluiting van musea maakt dat zij het financieel lastig hebben. De gemiddelde derving aan eigen inkomsten bedraagt zo’n 10 miljoen euro per week. Bij eventuele heropening zullen de inkomsten weliswaar toenemen, maar naar verwachting zal ook dan sprake zijn van derving van 5 tot 7 miljoen euro per week. Het onlangs door de minister aangekondigde steunpakket van 300 miljoen is dan ook waardevol, maar zij heeft zelf al aan de Tweede Kamer aangegeven dat meer middelen nodig zijn en over uitwerking van het steunpakket is nog altijd onduidelijkheid. De Museumvereniging herhaalt de oproep voor een bestuursakkoord tussen rijk, provincies en gemeenten voor passende steun aan álle musea: ongeacht grootte, type collectie, vestigingsplaats of wijze van financiering. Het steunpakket zou volgens de vereniging als volgt moeten zijn opgebouwd:

1.      Tegemoetkoming in de doorlopende huurkosten van musea voor panden die (on)middellijk door overheden worden geëxploiteerd en van de gemeentebelastingen; geschat op 45 miljoen euro.

2.      Investering in een overbruggingsfonds voor musea voor herstel van het werkkapitaal en van de vraaguitval, ter grootte van 55 miljoen euro

3.      Verruiming van de Geefwet als fiscale stimulans voor gulle gevers aan culturele ANBI’s zoals musea.